Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Inwestycje 2016
ross1m.jpg ross2m.jpg    23 sierpnia 2016 zakoczono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodocigowej na ulicy Roosevelta, na odcinku od ulicy Rycerskiej do al. Reymonta.
    Roboty budowlane objy posadowienie kolektora kanalizacji sanitarnej o cznej dugoci okoo 250 m, kolektora kanalizacji deszczowej o dugoci ok. 500 m i sieci wodocigowej o dugoci ok.800 m wraz z uzbrojeniem, a zostay zakoczone dwa miesice przed planowanym terminem.
    W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowany zosta istniejcy przepust na rowie odwadniajcym, odbudowano czciowo nawierzchni chodników, umocniono pobocza drogi, wykonano dodatkowe przejcie dla pieszych i schody prowadzce do jednego istniejcego przejcia.
ross3m.jpg ross4m.jpg    Na odcinku objtym robotami ulica Roosevelta poszerzona zostaa do szerokoci 7 m, uoono nowy krawnik drogowy, na czci ulicy wymieniona zostaa cakowicie nawierzchnia asfaltowa, a na pozostaej wykonano now nakadk asfaltow. Wymieniono równie na nowe istniejce supy owietleniowe z nowym kablem zasilajcym owietlenie.

pusa1m.jpg pusa2m.jpg    23 sierpnia 2016 Miasto Gniezno, wspólnie z Gmin Czerniejewo zakoczyo wykonanie nakadki z betonu asfaltowego na ul. Pustachowskiej w Gnienie na odcinku od ul. Leszczynowej do granicy miasta. Dugo odcinka to 820,00 m, a szeroko 5,00 m.pusa3m.jpg pusa4m.jpg

przejsc1m.jpg przejsc2m.jpg    W ramach programu poprawy bezpieczestwa ruchu ulicznego zakoczono budow dowietlenia przej dla pieszych w czterech lokalizacjach na terenie miasta Gniezna w cigu ulic gminnych:
1. ul. w. Jana przy Gimnazjum nr 1,
2. ul. Chrobrego przy Zespole Szkó Ekonomiczno – Odzieowych,
3. ul. Staszica przy Szkole Podstawowej nr 9,
4. ul. Roosevelta – skrzyowanie z ul. Libelta.
    Do wykonania zadania wykorzystane zostay posadowione na prefabrykowanych fundamentach, supy owietleniowe z wysignikiem, wyposaone w oprawy owietleniowe w technologii LED oraz aktywne znaki D6 z pulsatorami. Koszt zadania wyniós 146.000,00 z.
    W tym roku planowane jest jeszcze dowietlenie przejcia dla pieszych na skrzyowaniu ul. Wolnoci z ul. Taczaka.lampy1m.jpg lampy2m.jpg    8 sierpnia 2016 zakoczono monta owietlenia na ul. Pszenicznej. Owietlenie wykonano na odcinku 324 metrów. Do wykonania owietlenia zastosowano 9 supów stalowych ocynkowanych z wysokoprnymi lampami sodowymi. Cakowity koszt zadania wyniós 33 tysice zotych.lampy3m.jpg lampy4m.jpgschodym.jpgZakoczono remont schodów prowadzcych od ul. Grzybowo do ul. Franciszkaskiej.


stojakm.jpg    Zakoczono ju realizacj jednego z projektów budetu obywatelskiego: "awki i stojaki rowerowe na ulicach Gniezna". W sumie w centrum miasta pojawio si: 36 awek,11 siedzisk oraz 10 stojaków rowerowych. Skorzysta z nich mona m.in. na ulicach Chrobrego, Dbrówki, Sienkiewicza, Jana Pawa II, Mieszka I, ubieskiego oraz na Targowisku.

stojak2m.jpg    Trwa realizacja jednego z projektów budetu obywatelskiego: "awki i stojaki rowerowe na ulicach Gniezna". W sumie w centrum miasta do poowy lipca pojawi si: 36 awek,11 siedzisk oraz 10 stojaków rowerowych. Skorzysta z nich bdzie mona m.in. na ulicach Chrobrego, Dbrówki, Sienkiewicza, Jana Pawa II, Mieszka I, ubieskiego oraz na Targowisku.
dolina1m.jpg dolina2m.jpg    Zakoczy si monta ogrodzenia wokó Doliny Pojednania w Gnienie. 10 czerwca (w pitek) wieczorem Dolina Pojednania zostanie po raz pierwszy zamknita. Od tej pory codziennie bdzie zamykana o 22.00, a otwierana o godz. 7.00.
    Decyzja o ogrodzeniu tego terenu zwizana jest po pierwsze z trosk o bezpieczestwo osób, które przebywaj tam zwaszcza noc, a po drugie by unikn dalszej dewastacji tego terenu.
    To pierwszy etap planowanej rewitalizacji Doliny Pojednania, w przyszym roku powstanie tam strefa aktywnoci dla dzieci i dorosych. Cao przedsiwzicia zostaa zaakceptowana przez Miejskiego Konserwatora Zabytków.

dolina3m.jpg dolina4m.jpg

przep1m.jpg przep2m.jpg    20 maja 2016 zakoczono realizacj zadania inwestycyjnego „Budowa przepustów na rowach melioracyjnych przy ulicy Orzeszkowej w Gnienie”.
    W ramach tego zadania uoono trzy przepusty drogowe na istniejcych rowach melioracyjnych zlokalizowanych w projektowanych pasach drogowych dróg gminnych na terenie przeznaczonym pod budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne. Dugo przepustów wynosi odpowiednio 20,3 m, 15,3 m i 20,3 m.
    czny koszt budowy przepustów wyniós 152.969,04 zotych. Przepusty umoliwi dalsze uzbrajanie terenów zlokalizowanych przy ulicy Gbrowicza, Lema i Pawlikowskiej - Jasnorzewskiej.

remontm.jpg    Zakoczy si remont schodów przy ul. Pónocnej (Wwóz) w Gnienie zlecony przez Miasto Gniezno. Obejmowa sprefabrykowanie elementów stopni oraz ich monta z przykrceniem do podoa. Koszt remontu to ok. 20 tys z.
    Ostatni remont ww. schodów wykonany by w 2015 r. Od tego czasu z powodu licznych aktów wandalizmu stopnie ulegy zniszczeniu. Z uwagi na powysze, mieszkacy, szczególnie okolicznych domów, proszeni s o niezwoczne wzywanie sub, np. Stray Miejskiej, gdy bd wiadkami niszczenia schodów.

sanit1m.jpg sanit2m.jpg    W 2016 roku kontynuowane s prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodocigowej na ulicy Roosevelta na odcinku od ulicy Rycerskiej do ulicy Al. Reymonta. Roboty budowlane obejmuj posadowienie kolektora kanalizacji sanitarnej o cznej dugoci okoo 250 m, kolektora kanalizacji deszczowej o dugoci ok. 500 m i sieci wodocigowej o dugoci ok.800 m wraz z uzbrojeniem.
    Ponadto przebudowany zostanie istniejcy przepust na rowie odwadniajcym, zlokalizowany w pasie drogowym ulicy Roosevelta. Na odcinku objtym robotami ulica Roosevelta poszerzona zostanie do szerokoci 7 m, uoony bdzie nowy krawnik drogowy, na czci ulicy wymieniona cakowicie bdzie nawierzchnia asfaltowa, a na pozostaej wykonana zostanie nakadka asfaltowa. Wymienione zostan równie na nowe istniejce supy owietleniowe z nowym kablem zasilajcym owietlenie.

lampy1m.jpg lampy2m.jpg    Na wniosek Urzdu Miejskiego w Gnienie w ramach konserwacji owietlenia firma ENEA Owietlenie wymienia 47 sztuk opraw owietleniowych na os. Piastowskim w Gnienie.
    Cakowity koszt wymiany wyniós 28.000 z. Zastosowane w oprawach owietleniowych róda wiata sodowe w porównaniu z poprzednimi oprawami s bardziej energooszczdne. Dziki nowym oprawom, które kieruj wiato ku doowi, teren jest lepiej owietlony, a co za tym idzie bardziej atrakcyjny i bezpieczny.
    W nastpnych latach planowana jest wymiana owietlenia na os. Jagielloskim oraz os. Ora Biaego.

kanal1m.jpg kanal2m.jpg    Miasto Gniezno rozpoczo realizacj zadania inwestycyjnego „Budowa przepustów na rowach melioracyjnych przy ulicy Orzeszkowej w Gnienie”. Budowa obejmuje posadowienie trzech przepustów na rowach melioracyjnych w projektowanych pasach drogowych dróg gminnych na terenie przeznaczonym pod zabudow mieszkaniow wielorodzinn i jednorodzinn.
    Przepusty wykonane zostan z rur elbetowych typu „WIPRO” o rednicy 800 mm i dugoci odpowiednio17 m, 22 m i 22 m. Umoliwi dojazd wydzielonymi pasami drogowymi do poszczególnych dziaek oraz dalsze uzbrajanie terenów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.
plac1m.jpg plac2m.jpg    Zakoczono prace zwizane z powstaniem nowego placu zabaw w parku przy ulicy Ludwiczaka w Gnienie. Poniewa park, w którym zaplanowano t budow wpisany jest do rejestru zabytków, wszystkie urzdzenia musiay mie odpowiedni kolorystyk i zostay zaprojektowane specjalnie na potrzeby tego miejsca.
    Na nowopowstaym placu zamontowano duy zestaw zabawowy oraz dwa bujaki. Stana tam take tablica informacyjna, kosze na mieci oraz sze awek. Cay teren wyoono traw z rolki, by dzieci mogy od razu zacz korzysta z nowych urzdze.
      Specjalne podzikowania w tej sprawie nale si Magorzacie Cichomskiej-Szczepaniak, która bya inicjatork budowy tego placu i wraz z mieszkacami osiedla Dalki zabiegaa o jego jak najszybsz realizacj. Jak podkrela sama Radna, niezwykle cieszy j fakt, e nie tylko udao si ten projekt przygotowa, ale tak sprawnie i szybko przeprowadzi. Pomoga w tym nie tylko determinacja miejskich urzdników, lecz take otwarto i przychylno prezydenta Tomasza Budasza.
    Wdziczno mieszkaców kieruje si take ku ksidzu Konstantemu Mrozkowi z parafii pw. Matki Zbawiciela, który za symboliczn zotówk uyczy pod dzieraw gruntu na plac zabaw.lilio1m.jpg lilio2m.jpg    Warto zadania "Przebudowa chodnika na ul. Liliowej" wynosi 164 598,10 z brutto. Roboty rozpoczto 23 marca 2016 roku, a zakoczono 15 kwietnia 2016 roku.
     Przebudowa chodnika na odcinku 320,00 m obejmowaa wykonanie nastpujcych elementów:
    - nawierzchni cieki rowerowej szerokoci 2,00 m z kostki typu Domino, bez fazy kolor grafitowy, gr. 8 cm,
    - nawierzchni chodnika szerokoci 1,50 m z kostki typu Domino bez fazy kolor szary, gr. 8 cm,
    - ustawienie krawników betonowych 15x30 cm i obrzey 8x30 cm.

lilio3m.jpg lilio4m.jpg

kocha1m.jpg kocha2m.jpg    Warto zadania "Przebudowa ul. Kochanowskiego" wynosi 511 658,68 z brutto. Roboty rozpoczto 5 kwietnia 2016 roku, a umowny termin zakoczenia przypada na dzie 1 sierpnia 2016 r.
    Przebudowa ulicy na odcinku 321,00 m obejmuje wykonanie nastpujcych elementów:
    - nawierzchni obustronnych chodników szerokoci 3,00 m kady, z kostki typu Domino bez fazy kolor szary, gr. 8 cm,
    - nawierzchni zjazdów z kostki typu Domino bez fazy kolor grafitowy, gr. 8 cm,
    - nawierzchni jezdni szerokoci 5,00 m z kostki typu Domino-Eko kolor szary, gr. 8 cm,
kocha3m.jpg kocha4m.jpg    - ustawienie krawników betonowych 15x22 cm i obrzey 8x30 cm.
      tablica1m.jpg tablica2m.jpg    W kwietniu 2016 roku z obelisku kamiennego zlokalizowanego na terenie byego zakadu Cukrowni przy ul. Wrzesiskiej zdemontowano i przeniesiono na elewacj pobliskiej kamienicy tablic pamitkow z brzu. Upamitnia ona tragiczne losy pracowników byego zakadu, którzy zostali podczas drugiej wojny wiatowej zatrzymani przez gestapo oraz straceni w obozie w Sztutowie.

plac1m.jpg plac2m.jpg    30 maca 2016 roku nastpio przekazanie wykonawcy placu budowy inwestycji pod nazw „Budowa parkingu przy ul. uawy/witokrzyska” w Gnienie. Roboty pod estakad drogi krajowej Nr 5 zostay ju rozpoczte i obejmuj:
    - budow parkingu dla samochodów osobowych na 86 miejsc postojowych o nawierzchni z kostki betonowej POLBRUK typu Domino ecologiczne oraz drogi manewrowe.
    - wymian odcinka kolektora kanalizacji deszczowej dugoci 124,0 m z podczeniem do niego instalacji odwodnieniowej parkingu.
    Do dnia dzisiejszego dokonano ogrodzenia placu budowy. Rozbierana jest wanie zniszczona cz kolektora kanalizacji deszczowej z rur betonowych wraz z fundamentem. Koszt wykonania zadania: 730.831,08 zotych brutto.
    Zakoczenie robót zgodnie z umow nastpi ma 15.09.2016 roku.parkin1m.jpg parkin2m.jpg    Od 1 marca mieszkacy Gniezna mog korzysta z bezpatnego parkingu przy ul. Sobieskiego w Gnienie. Do dyspozycji jest 150 miejsc dla samochodów osobowych i 4 dla samochodów, z których korzystaj osoby niepenosprawne.
    Na wniosek prezydenta Gniezna Tomasza Budasza Zarzd Powiatu bezpatnie udostpni cz placu przy ul. Sobieskiego, za budynkami po byych koszarach wojskowych, w tym celu podpisano take stosowne porozumienie. Parking bdzie czynny od 1 marca 2016, ca dob przez 7 dni w tygodniu. Korzystanie z niego jest bezpatne. parkin3m.jpg parkin4m.jpg

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu