Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15579952
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Honorowi obywatele
Jan Pawe II
Jan Pawe II     Wspaniaej postaci Papiea – Polaka nie trzeba przedstawia chyba nikomu. Urodzony w Wadowicach 18 maja 1920 roku Karol Wojtya by pierwszym papieem Sowianinem i od ponad czterystu lat pierwszym, który nie by Wochem. Jego pontyfikat by jednym z najduszych w historii, a trwa 27 lat. W tym czasie odby 102 pielgrzymki, spotka si z wieloma gowami pastw wiata. Wyda 13 encyklik, 12 adhortacji apostolskich, 10 konstytucji, 37 listów apostolskich, ale take Nowy Kodeks Prawa Kanonicznego, Katechizm Kocioa Katolickiego. Ogosi bogosawionymi 1267 osób, a ponad 450 kanonizowa. Wielki ordownik wiatowego pokoju, ekumenizmu oraz szerokiego otwarcia Kocioa katolickiego na inne religie. Jego osoba jest dla milionów Polaków wzorem patriotyzmu i mioci wzgldem bliniego.  
    Uczelnie, które naday papieowi doktorat Honoris Causa to midzy innymi Katolicki Uniwersytet Lubelski, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie oraz Uniwersytet Jagielloski. Jest Honorowym Obywatelem wielu polskich miast, a od 23 sierpnia 2003 take Gniezna.  

Henryk Józef Muszyski
Henryk J. Muszyski    Arcybiskup Metropolita Gnienieski urodzi si w 1933 roku w Kocierzynie. Ukoczy Katolicki Uniwersytet Lubelski, Papieski Instytut Biblijny w Rzymie, Franciszkaskie Studium Biblijne w Jerozolimie oraz Instytut Bada Qumraskich w Heidelbergu. W 1957 roku przyj wicenia kapaskie, a w 1985 roku uzyska sakr biskupi. Profesor nauk biblijnych, promotor porozumienia polsko-niemieckiego oraz dialogu katolicko-ydowskiego. W latach 1989 - 1994 przewodniczcy Komisji Episkopatu do spraw Dialogu z Judaizmem.
    Jest Delegatem Konferencji Episkopatu Polski do Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej COMECE, Czonkiem Staej Rady Synodu Biskupów, Rady Staej Konferencji Episkopatu Polski, Kongregacji Nauki Wiary i Papieskiej Rady Popierania Jednoci Chrzecijan, a take Przewodniczcym Komisji Episkopatu ds. Nauki Katolickiej. Ma w swoim dorobku ponad 300 publikacji. 28 kwietnia 2007 roku odebra Honorowe Obywatelstwo Miasta Gniezna. Od 19 grudnia 2009 roku do 8 maja 2010 roku piastowa tytu Prymasa Polski.

Siostra Felicja Sieracka
Felicja Sieradzka     Ta niezwyka osoba cae swoje ycie powicia pomaganiu innym – godnym, chorym i ubogim, którym los poskpi swoich darów. Bya znana w caym Gnienie, gdzie czsto widywano j pieszc ulicami, by odwiedzi kolejnego potrzebujcego.
    Urodzona w Poznaniu w 1915 roku, majc 23 lata wstpia do Zgromadzenia Sióstr Miosierdzia, gdzie po odbyciu okresu formacyjnego skierowano j do pracy w Szpitalu Dziecicym przy ul. Lecha w Gnienie. Z naszym miastem zwizaa cae swoje ycie. Opiekowaa si chorymi w domach, a dla godnych otworzya w 1989 roku pierwsz stoówk, gdzie mogli otrzyma darmowy, ciepy posiek. Wikszo swojej energii powicaa, by od ludzi dobrych woli zdoby produkty potrzebne na co dzie w jej jadodajni.
    Cho bya niezwykle skromn osob, dziki swojej ofiarnej pracy dla bliniego zyskaa sobie powszechny szacunek mieszkaców Pierwszej Stolicy Polski. Bya laureatk wielu nagród i odznacze, w tym tytuu „Gnienianin Roku 1999” i medalu "Pro Eclesiae et Pontifice", którym odznaczy j Papie Jan Pawe II. Siostra Felicja odesza 6 stycznia 2008 roku w wieku 92 lat. Uchwa z 27 lutego 2008 roku Rada Miasta Gniezna przyznaa jej pomiertnie Honorowe Obywatelstwo Miasta Gniezna.

Gerard Labuda
Gerard Labuda    Ten polski historyk, mediewista, specjalista w dziedzinie historii Kaszub, wydawca róde skandynawskich i anglosaskich do historii Sowian zachodnich by midzy innymi Przewodniczcym Rady Naukowej Biblioteki Kórnickiej, a take wieloletnim czonkiem, sekretarzem generalnym i prezesem Poznaskiego Towarzystwa Przyjació Nauk.
    Urodzony w 1916 roku profesor Labuda to autor licznych prac naukowych, zwizanych z pocztkami Pastwa Polskiego, w tym take z Gnieznem, midzy innymi: „Studia nad pocztkami pastwa polskiego”, „Sowiaszczyzna pierwotna”, „Studia nad pocztkami pastwa polskiego”. By doktorem honoris causa Uniwersytetu Wrocawskiego, Warszawskiego, im. Mikoaja Kopernika w Toruniu, Jagielloskiego, Gdaskiego i Szczeciskiego, a od 29 padziernika 2008 roku Honorowym Obywatelem Miasta Gniezna. Zmar 1 padziernika 2010 roku w Poznaniu.

Bogdan Trepiski
trepinskim.jpg    Urodzony w 1942 roku w Gnienie, dr Bogdan Trepiski wikszo swego ycia zwiza z naszym miastem. W 1969 roku zdoby wyksztacenie prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Na teje uczelni, w 1974 roku uzyska te tytu doktora nauk prawnych z dziedziny prawa pracy.
    Od lipca 1992 do listopada 1993 roku pracowa na stanowisku Dyrektora Generalnego Gabinetu Premiera RP, w rzdzie Premier Hanny Suchockiej. W latach 1998-2002 reprezentowa miasto w Sejmiku Samorzdowym Województwa Wielkopolskiego. Niektóre z dziaa podejmowanych w tym okresie korzystnie wpyway na rozwój miasta równie po zakoczeniu prezydentury.
    W czerwcu 1990 roku w pierwszych wyborach do odrodzonego samorzdu terytorialnego zosta Prezydentem Miasta Gniezna. Funkcj t sprawowa cznie przez trzy kadencje, koczc swoj dziaalno samorzdow jesieni 2002 roku. Na okres jego prezydentury przypada czas wanych dla miasta i kraju rocznic – Milenium mierci w. Wojciecha i Zjazdu Gnienieskiego. Z perspektywy czasu warto zwróci uwag, e w duej mierze, dziki Jego pracy udao si dobrze wykorzysta te wydarzenia dla rozwoju i promocji miasta w wymiarze krajowym i europejskim.
    Dwunastoletnia aktywno Bogdana Trepiskiego to praca nad zmianami dotychczasowych zasad wspópracy politycznej rónych ugrupowa, zaszczepianie ducha „pracy organicznej” i wspóodpowiedzialnoci za losy miasta - naszej „maej ojczyzny”.   

Kazimierz Baczny
balecznym.JPG     Urodzi si 28 lutego 1939 roku w Czmocu. Po zdaniu matury podj studia na Wydziale Budownictwa Ldowego Politechniki Poznaskiej uzyskujc w 1961 roku tytu magistra inyniera komunikacji. Po studiach podj prac jako kierownik budowy dróg w Rejonie Eksploatacji Dróg Publicznych w Kocianie (1961 – 1964), a nastpnie w latach 1964 – 1969 jako zastpca dyrektora REDP w Koninie.
        Od wrzenia 1969 roku do 1994 roku by dyrektorem Rejonu Dróg Publicznych w Gnienie. Uczyni gnienieski Rejon jednym z najlepszych w kraju, zajmujc w dekadzie lat siedemdziesitych 5 razy pierwsze miejsce w kraju oraz 4 razy drugie miejsce wród ponad 200 rejonów.
    W 1976 roku zadeklarowa wykonawstwo drogi dwujezdniowej od Skiereszewa do ul. Kostrzewskiego. Inwestorem tego odcinka by Urzd Miejski w Gnienie, dziki staraniom ówczesnego Prezydenta Zbigniewa Kaszuby. Inwestycje t zakoczono w 1981 roku po osigniciu skrzyowania ul. wirki i Wigury oraz 3-Maja.
    Inne Jego „gnienieskie” dokonania to budowa deptaku w cigu ul. B. Chrobrego, uoenie kostki betonowej przy Katedrze na Wzgórzu Lecha, wzmocnienie muru oporowego wzdu ul. w. Wojciecha i Seminaryjnej, a take przebudowa toru ulowego i widowni na stadionie przy ul. Wrzesiskiej.
    W 1995 roku przeszed do pracy w Poznaniu jako Naczelny Dyrektor Okrgu Dróg Publicznych a po reorganizacji w 2002 roku jako Naczelny Dyrektor Oddziau w Poznaniu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.
W latach 2004 – 2005 z inicjatywy Kazimierza Bacznego wybudowano tzw. tras torusk o dugoci 7,3 km, bdc odgazieniem trasy przelotowej Pozna – Bydgoszcz. Oddanie do uytku tej trasy pozwolio usun ruch tranzytowy z tej czci Gniezna. Przygotowa take budow drogi ekspresowej S-5 na odcinku od Modliszewa do Kleszczewa. Droga ta w czci wze Woniki – Kleszczewo (na autostradzie A-2) wraz z dwujezdniowym poczeniem z Gnieznem zostanie oddana do uytku w 2012 roku.
    W uznaniu zasug w pracy zawodowej zosta w 2004 roku odznaczony Krzyem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Inne odznaczenia, którymi zosta wyróniony to: Krzy Oficerski Orderu Odrodzenia Polski (1997), Krzy Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (1984), Srebrny i Zoty Krzy Zasugi (1973, 1977), Medal Komisji Edukacji Narodowej (1978), Brzowy, Srebrny i Zoty Medal Za zasugi dla obronnoci kraju (1977, 1987,1996), Zasuony dla Transportu RP (2004), Za zasugi dla województwa Wielkopolskiego (2002), Za zasugi dla miasta Gniezna (1997), Zota z diamentem Odznaka Honorowa Stowarzyszenia Inynierów i Techników Komunikacji (2006), Srebrna Odznaka Honorowa NOT (1997).

Mieczysaw opatka
lopatkam.jpg    Urodzi si 10 padziernika 1939 roku w Drachowie k/Gniezna. Jest wychowankiem I Liceum Ogólnoksztaccego im. B. Chrobrego w Gnienie, a take absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocawiu. Karier koszykarsk rozpocz w Kolejarzu Gniezna, gra nastpnie w Mszczonowiance Mszczów, Lechu Pozna i lsku Wrocaw a take w Standard Liege. Uznawany jest za jednego z najwybitniejszych koszykarzy Polski i Europy lat szedziesitych. Jest dwukrotnym mistrzem Polski. By poza tym: trzykrotnym medalist Mistrzostw Europy: srebrnym (1963 r. Wrocaw) i brzowym (1965 r. Moskwa, 1967 r. Helsinki). Podczas Mistrzostw wiata w Montevideo (1967 r.), gdzie Polska zaja
5 miejsce, zosta królem strzelców. Jako jedyny Gnienianin, czterokrotnie uczestniczy w olimpiadach. Debiutowa w druynie narodowej podczas Igrzysk Olimpijskich w Rzymie (1960 r. – by najmodszym koszykarzem, nie ukoczy jeszcze 21 lat), po czym jeszcze trzykrotnie gra na igrzyskach (1964 r. – Tokio, 1968 r. – Meksyk i 1972 r. - Monachium). W 1969 roku wystpi na III Festiwalu FIBA, reprezentujc zespó gwiazd Europy. W latach 1960 – 1972, 236 razy wystpi w reprezentacji Polski, zdobywajc 3522 punkty.
    Po zakoczeniu kariery zawodniczej zosta szkoleniowcem, osigajc równie wybitne wyniki zdobywajc z zespoem lska Wrocaw 8 tytuów mistrza Polski. Trenowa równie kluby we Francji i Belgi. Jest Zasuonym Mistrzem Sportu i Zasuonym Dziaaczem Kultury Fizycznej. Zosta odznaczony m.in. Srebrnym i Zotym Krzyem Zasugi oraz Medalami za Wybitne Osignicia Sportowe. Obecnie jest przedsibiorc i mieszka we Wrocawiu. Jest onaty i jest ojcem 2 dzieci. Mimo ogromu zaj, zarówno jako zawodnik jak i trener utrzymywa i nadal utrzymuje cise kontakty z Gnieznem. Wielokrotnie uczestniczy w spotkaniach z modzie, czynnie uczestniczy w zjazdach jubileuszowych gnienieskiego ogólniaka.

 
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu