Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15579950
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Informacje
Przetarg ustny nieograniczony
23.09.2016.
pspm.jpg    Prezydent Miasta Gniezna ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych stanowiących własność Miasta Gniezna. Przedmiotem przetargu jest niewyodrębniony lokal mieszkalny nr 5A usytuowany w budynku położonym w Gnieźnie przy ul. Dąbrówki 1, stanowiący własność Miasta Gniezna.


Share this!
 
Przetargi ustne nieograniczone
22.09.2016.
pspm.jpg    Prezydent Miasta Gniezna Ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Miasta Gniezna:


Share this!
 
Europejski Dzie Bez Samochodu
20.09.2016.
pspm.jpg    22 wrzenia 2016 przypada Europejski Dzie Bez Samochodu. Prezydent Miasta Gniezna przypomina, i waciciele samochodów s w tym dniu upowanieni do bezpatnych przejazdów komunikacj miejsk.
    Zgodnie z §2 pkt 11 uchway nr XXVII/311/2012 Rady Miasta Gniezna z 28 listopada 2012 roku w sprawie ustanowienia zwolnie i ulg w opatach za usugi przewozowe wiadczone przez Miejskie Przedsibiorstwo Komunikacyjne Sp. z o. o. w Gnienie do bezpatnego korzystania z usug przewozowych uprawnione s m. in. „osoby bdce wacicielami i wspówacicielami samochodów w dniu obchodów Europejskiego Dnia bez samochodu – na podstawie wanego dowodu rejestracyjnego pojazdu, którego s wacicielami lub wspówacicielami wraz z dokumentem powiadczajcym tosamo”.

Share this!
Zmieniony ( 20.09.2016. )
 
XXVII Sesja Rady Miasta Gniezna
20.09.2016.
pspm.jpg    Uprzejmie zapraszam na posiedzenie XXVII Sesji Rady Miasta Gniezna, które odbędzie się 28 września 2016 roku o 14.00 w „Sali sesyjnej” Starego Ratusza przy ul. B. Chrobrego 41.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie sesji i przyjęcie porządku obrad.
2. Zatwierdzenie protokołów z XXV i XXVI sesji RMG.
3. Interpelacje radnych.
4. Informacja Przewodniczącego RMG o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Sprawozdanie Prezydenta Miasta Gniezna o pracy w okresie międzysesyjnym, zwłaszcza z wykonania uchwał Rady.
6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Gniezna za I półrocze 2016 r.
7. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki finansowej:
a) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gniezna na lata 2016-2035,
b) w sprawie zmiany budżetu miasta Gniezna na 2016 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli zawarcia porozumienia z Powiatem Gnieźnieńskim dotyczącego przejęcia przez Gminę Miasto Gniezno zadania prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Gnieźnie.
9. Podjęcie uchwał z zakresu gospodarki nieruchomościami:
a) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości zabudowanej położonej w Gnieźnie przy ul. św. Michała 14,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych w Gnieźnie w rejonie ul. Orzeszkowej,
c) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonych przy ulicy Powstańców Wielkopolskich w Gnieźnie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ul. Orcholskiej w Gnieźnie.
11. Podjęcie uchwał z zakresu nazewnictwa ulic:
a) w sprawie nadania nazwy ulicy w Gnieźnie (dot. Al. Szarych Szeregów),
b) w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. Stanisława Staszica w Gnieźnie,
c) w sprawie nadania nazwy skwerowi przy ul. 3 Maja w Gnieźnie,
d) w sprawie nadania nazwy promenadzie wokół jeziora Jelonek w Gnieźnie,
e) w sprawie nadania nazwy promenadzie wokół jeziora Winiary w Gnieźnie.
12. Podjęcie uchwał z zakresu zaliczenia ulic do kategorii dróg gminnych:
a) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dot. drogi przy ul. Wrzesińskiej),
b) w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Czeremchowej),
c) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Gębarzewskiej),
d) w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych (dot. ul. Północnej).
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XVII/164/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Wieloletniego Programu Gospodarczego na lata 2016-2020.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXV/273/2016 Rady Miasta Gniezna z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn. „Aktywne włączenie mieszkańców miasta Gniezna”.
15.  Przyjęcie obwieszczenia w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie określenia zasad sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach jednorodzinnych stanowiących własność Miasta Gniezna na rzecz dotychczasowych najemców.
16. Zapytania i wolne głosy.
17. Zakończenie obrad.

Share this!
Czytaj cao
 
Komunikat Prezydenta Miasta Gniezna
09.09.2016.

 


 

Dziaajc zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomociami /tekst jednolity Dz. U. poz. 1774 z 2015 r./ podaj do wiadomoci, e na tablicy ogosze Urzdu Miejskiego w Gnienie wywieszono wykaz gruntów przeznaczonych do wydzierawienia.


Share this!
 
Ponowne zamknicie ulicy Pod Trzema Mostami
07.09.2016.

 Urzd Miejski w Gnienie informuje, e w dniu 7 wrzenia 2016 r. w godzinach od 17:00 do 21:00 zostanie ponownie zamknita dla ruchu koowego ulica "Pod Trzema Mostami".

Powodem zamknicia jest konieczno usunicia awarii sieci kanalizacji deszczowej.

Za powstae utrudnienia przepraszamy.


Share this!
Zmieniony ( 07.09.2016. )
 
Informacja
06.09.2016.
 Zalewane ulice, piwnice, pomieszczenia gospodarcze to sytuacje, z którymi borykają się mieszkańcy Gniezna po dużych opadach deszczu (tak było np. po ulewach 13 i14 lipca tego roku). Jak oceniają specjaliści z Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Gnieźnie przyczyną tego stanu rzeczy jest spora ilość nielegalnych przyłączy wód deszczowych do kanalizacji sanitarnej, które w czasie deszczu powodują, że przepełniają się kolektory, co jest bezpośrednim powodem zalewania. Większość wód ostatecznie spływa do przepompowni powodując przeciążenie układu kanalizacyjnego i dodatkowe koszty związane z oczyszczeniem tych wód w miejskiej oczyszczalni ścieków przez PWiK. Inną przyczyną zalewania ulic i posesji jest odprowadzanie wody do kanalizacji przeznaczonej do odprowadzania wód opadowych (wód deszczowych), a także bezpośrednie odprowadzanie wód na ulice i do rowów melioracyjnych.

Dlatego też apelujemy do mieszkańców Gniezna o zagospodarowanie wód opadowych w obrębie własnej działki, przez budowę studni chłonnych, rozsączanie, itp.  Obowiązek taki wynika wprost z ustawy Prawo budowlane.

Przypominamy, że zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków zabrania się wprowadzania ścieków bytowych i ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych przeznaczonych do odprowadzania wód opadowych, a także wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej. Za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych grozi kara ograniczenia wolności bądź grzywny nawet do 10 tys zł.

Mając na uwadze nielegalne odprowadzanie wód deszczowych do kanalizacji deszczowej, gnieźnieńskie PWiK w październiku 2016 r. rozpocznie kontrole przyłączy kanalizacyjnych w Gnieźnie, poza centrum miasta. Mieszkańcy proszeni są więc o skontrolowanie własnych urządzeń. W przypadku podłączenia do przyłączy kanalizacji deszczowej wód deszczowych prosimy o ich odłączenie i zagospodarowanie wód opadowych na terenie posesji. Straż Miejska będzie sprawdzała odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji deszczowej oraz do rowów melioracyjnych.

Share this!
 
Apel Stray Miejskiej
02.09.2016.
apel1m.jpg apel2m.jpg    Stra Miejska w Gnienie z niepokojem obserwuje ilo przybywajcych w rónych czciach miasta dzikich wysypisk. Wielokrotnie udaje si ustali sprawców zamiecania, jednak to nie wystarczy.
    Stra Miejska apeluje wic do mieszkaców o niewyrzucanie mieci w miejscach niedozwolonych. Funkcjonariusze ostrzegaj, e takie dziaanie moe skoczy si nawet mandatem karnym w wysokoci do 500 zotych. Jednoczenie funkcjonariusze zwracaj si z prob do mieszkaców o pomoc w zadbaniu o czysto w Królewskim Miecie Gnienie. Wszystkich, którym ley na sercu ad i porzdek, Stra Miejska prosi o informacj dotyczc osób, które wyrzucaj apel3m.jpg apel4m.jpgmieci w miejscach niedozwolonych. Kady, kto dokona zgoszenia, pozostanie anonimowy, a swoj postaw przyczyni si do poprawy stanu czystoci w Gnienie.


Share this!
Zmieniony ( 02.09.2016. )
 
Stranicy pomogli dziewczynce
02.09.2016.
pspm.jpg    1 wrzenia 2016 stranicy miejscy otrzymali zgoszenie dotyczce maej dziewczynki zatrzanitej w pojedzie przy ulicy Zabockiego.
    Natychmiast udali si, by udzieli jej pomocy. Na miejscu zastali wacicielk auta, która poinformowaa, e jej 3,5 letnia córka zatrzasna si w samochodzie. Stwierdzono, e dziecko jest przypite pasami w foteliku za siedzeniem pasaera i nie potrafi si z tych pasów oswobodzi. Dziewczynka cay czas pakaa.
    Ze wzgldu na brak moliwoci otwarcia samochodu, wysok temperatur, a take cigy pacz dziewczynki, stranicy podjli decyzj o koniecznoci uycia rozwizania siowego. Aby nie wybija szyby, dokonali usunicia listwy zbierajcej z drzwi. Przy pomocy drutu otwarto zamek od zewntrznej strony.
    Po kilku chwilach udao si dosta do pojazdu. Dziewczynka na szczcie nie potrzebowaa pomocy medycznej.

Share this!
Zmieniony ( 02.09.2016. )
 
Aplikacja mobilna po Szlaku Piastowskim
02.09.2016.
szlakm.jpg    Od pocztku wrzenia Szlak Piastowski moe si pochwali nowoczesn aplikacj mobiln. Jest to jeden z pierwszych efektów dziaania nowopowstaego w 2016 roku Klastra Turystycznego „Szlak Piastowski w Wielkopolsce”. Aplikacj mona pobiera za darmo.
    Potn zalet aplikacji jest moliwo edycji jej treci. Pozwala na wczenie powiadomienia o interesujcych nas wydarzeniach na szlaku. Ponadto powizanie z google maps pozwala aplikacji prowadzi uytkownika do kadego obiektu za porednictwem nawigacji GPS. Aplikacja bdzie na bieco uzupeniana treci, a jej oficjalna premiera odbya si 1 wrzenia.
    Nowa aplikacja mobilna to jedno z pierwszych efektów dziaalnoci stowarzyszenia powoanego przez 19 wielkopolskich samorzdów. Innym projektem realizowanym przez klaster jest m.in. program lojalnociowy "Karta Piasta". Z kolei ju niebawem, w weekend na przeomie wrzenia i padziernika, pasjonatów historii i turystyki czeka nie lada uczta – wito szlaku, czyli trzydniowy cykl wydarze organizowanych jednoczenie przez obiekty Szlaku Piastowskiego. Szczegóy i program wydarzenia ju wkrótce na www.szlakpiastowki.pl oraz na
www.facebook.com/ZwiedzajSzlakPiastowski.
    Wszelkie informacje na temat aplikacji pod linkiem http://www.szlakpiastowski.pl/dla-turysty/aplikacja-szlak-piastowski


Share this!
Zmieniony ( 02.09.2016. )
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 19 z 1613
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu