Link


 
Angielski RosyjskiNiemieckiUnia Europejska Szlak Piastowski strona www
Prezydent Miasta
Rada Miasta
Miasta partnerskie
Honorowi obywatele
ORP Gniezno
BIP
Szpitale, pogotowie, apteki
Komunikacja
Parkowanie
Stra Miejska
Ochrona rodowiska
Szkolnictwo
Akademickie Gniezno
wietlice Socjoterapeutyczne
W sieci
Pliki do pobrania


Artykuw: 12136

Odwiedzajcych: 15579922
 
Aktualnoci :Informacje InformacjeMiasto MiastoKultura KulturaSport SportRSS 2.0 RSS 2.0OPML OPML
Miasto
Trwa rewitalizacja gnienieskich jezior
23.09.2016.
jeziorom.jpg    S kolejne rodki na rewitalizacj jezior Winiary i Jelonek. Miasto Gniezno pozyskao na ten cel ponad 200 tysicy zotych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Pienidze w ramach bezzwrotnego wsparcia zostan wykorzystane na rekultywacj wód powierzchniowych w 2016 i 2017 r.
    Jezioro Jelonek – 61 tysicy dofinansowania; planowane dziaania: wykonanie (2016 r.) i monta (2017 r.) aeratora z napdem elektrycznym, monitoring badawczy obejmujcy analizy parametrów wody i wskaników osadów dennych (2017 r.),zarybienie narybkiem jesiennym i wiosennym szczupaka (dotychczas jezioro Jelonek zarybiono w 2015 r. narybkiem jesiennym w iloci 1000 szt. i w 2016 r. narybkiem wiosennym w iloci ok. 20 000 szt.),okrelenie skadu i struktury ichtiofauny wraz z opracowaniem wytycznych do biomanipulacji zespoami ryb (2016 r.).
    Jezioro Winiary – 151 tysicy zotych dofinansowania; planowane dziaania: wykonanie 13 zabiegów mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjn inaktywacj fosforu preparatem PIX, monitoring badawczy obejmujcy analizy parametrów wody i wskaników osadów dennych (2017 r.).
    Dziaania te bd w caoci finansowane ze rodków WFOiGW w Poznaniu.

Dziaania prowadzone dotychczas na jeziorze Jelonek
2015 r.
- analiza obecnego stanu oraz moliwoci ochrony i rekultywacji jeziora Jelonek za kwot 1 350 z,
- 3 zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjn inaktywacj fosforu preparatem PIX za kwot 24 990 z,
- zarybienie narybkiem jesiennym szczupaka w iloci 1 000 szt. za kwot 2 000 z.

2016 r.
- zarybienie narybkiem wiosennym szczupaka w iloci ok. 20 000 szt. za kwot 840 z.
- rozpoczcie przez firm MIKRONATURA RODOWISKO projektu badawczo - rozwojowego pn. „Opracowanie i wdroenie metody rekultywacji jezior i ochrony wód powierzchniowych w oparciu o naturalne technologie biologiczne wykorzystujc poyteczne mikroorganizmy.”; realizacja projektu umoliwi udoskonalenie proponowanej technologii probiotycznej oraz stworzenie nowych rozwiza pozwalajcych usuwa zanieczyszczenia z cieków i jezior; wypracowane zostan procedury oceny potencjau biologicznego rekultywowanych wód przez zastosowanie naturalnych markerów biologicznych; zastosowano system oczyszczajcy z biogenów wody wpywajce Strug Gnieniesk do jeziora Jelonek

    Program jest wspóln inicjatyw Narodowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Centrum Bada i Rozwoju. Dotychczasowe wyniki bada potwierdzaj bardzo wysok skuteczno zaproponowanych rozwiza w usuwaniu biogenów. Koszty realizacji caego projektu to ponad 4 miliony z, w tym biece dziaania realizowane na jeziorze Jelonek to ponad 1 mln z.

Dziaania prowadzone dotychczas na jeziorze Winiary
2015 r.:
2 zabiegi mobilnej aeracji pulweryzacyjnej z precyzyjn inaktywacj fosforu preparatem PIX za kwot 27 000 z.

2016 r. :
wykaszanie rdestnicy kdzierzawej za kwot 19 680 z (dziki czemu usunito 2,7 Mg materiau rolinnego, który pozostajc w jeziorze, podczas rozkadu dostarczyby ogromne iloci fosforu i azotu, co intensyfikowaoby powstawanie sinic).

Share this!
Zmieniony ( 23.09.2016. )
 
Dopalacze grone dla zdrowia
22.09.2016.
dopala1m.jpg dopala2m.jpg    21 wrzenia 2016 funkcjonariusze Stray Miejskiej wraz z kolegami z Komendy Powiatowej Policji w Gnienie przeprowadzili pogadank w Modzieowym Orodku Socjoterapii. Tematyk byy w duej mierze dopalacze i zagroenia wynikajce z ich posiadania, a take udostpniania i dystrybucji. Stranicy miejscy informowali równie o oddziaywaniu prewencyjnym na modzie w szkoach i przy szkoach.
    Wan spraw w tego typu spotkaniach jest fakt, e modzie moe spotka si z przedstawicielami policji i stray miejskiej w szkole, a nie wtedy kiedy dotykaj ich przykre zdarzenia. Podczas spotkania modziey zaprezentowano przykady konsekwencji zaywania dopalaczy i innych rodków odurzajcych.
    Stra Miejska wraz z Policj bdzie kontynuowaa wspóprac w zakresie profilaktyki wród dzieci, modziey ale te osób starszych.


Share this!
Zmieniony ( 22.09.2016. )
 
Nowy parking przy uawach
22.09.2016.
zulawy1m.jpg zulawy2m.jpg    Kolejne miejsca parkingowe w miecie oddane do uytku. Miasto Gniezno zakoczyo budow parkingu przy ul. uawy – witokrzyska. Parking ma czn powierzchni 4.300,0 m2, 86 miejsc postojowych oraz drogi manewrowe i tereny zielone. Parking zosta wybudowany z wykorzystaniem terenu pod estakad drogi krajowej nr 5 w Gnienie w bezporedniej bliskoci cmentarza w. Krzya.
    W ramach inwestycji wymieniono take cze kolektora kanalizacji deszczowej oraz zmodernizowano cz instalacji odwodnieniowej drogi krajowej nr 5. Koszt inwestycji wyniós 793 tysice zotych.

Share this!
Zmieniony ( 22.09.2016. )
 
Informacje Stray Miejskiej
20.09.2016.
smieci1m.jpg    Czy noc w samym centrum miasta moe wyrosn góra mieci? Jak si okazuje, w Gnienie jest to moliwe. Takie zdarzenie miao miejsce w nocy z niedzieli na poniedziaek na ulicy Mickiewicza. Jeden z mieszkaców wykaza si zupen bezmylnoci, nie skorzysta z moliwoci, jak daje URBIS, czyli cotygodniowego bezpatnego odbierania odpadów wszelakich i postanowi zostawi mieci przy postoju TAXI.
    Stranicy miejscy szybko ustalili sprawc zamiecania i za wykroczenie z artykuu 145 Kodeksu Wykrocze naoyli na niego mandat karny w wysokoci 200 z. Warto zaznaczy, e w krótkim czasie po interwencji funkcjonariuszy mieci znikny, a sprawca odda je do URBIS-u.

Dobra wspópraca z mieszkacami zaowocowaa ukaraniem mieciarzy
    16 wrzenia 2016 jeden z mieszkaców zaalarmowa straników miejskich, e na jego oczach kto wyrzuci mieci na ul. Konopnickiej. Po dotarciu na miejsce okazao si, e kto wyzby si sporej iloci mieci komunalnych, a zwaszcza jedzenia. Funkcjonariuszom wystarczy ledwie skrawek dokumentu bankowego, który doprowadzi do sprawcy. Okaza si nim dziewitnastolatek spod Gniezna. Mczyzna ten zosta ukarany mandatem karnym w wysokoci 500 z, a do tego w obecnoci funkcjonariuszy uprztn teren, który zamieci.
smieci2m.jpg smieci3m.jpg     Na pochwa zasuguj postawa jednego z mieszkaców, który powiadomi funkcjonariuszy o zdarzeniu i opisujc na miejscu ca sytuacj w znacznej mierze przyczyni si do ukarania sprawcy, a take uprztnicia terenu. Apelujemy do mieszkaców, aby o kadym takim negatywnym zachowaniu informowa Stra Miejsk czy Policj, w miar moliwoci zachowujc ostrono i dbajc o wasne bezpieczestwo zebra jak najwicej danych o pojedzie, osobach sprawców. Wszystkim przecie zaley na czystoci miejsca zamieszkania.

Share this!
Zmieniony ( 20.09.2016. )
 
Wsplnie przywitali przedszkole
19.09.2016.
konikowo1m.jpg konikowo2m.jpg    W pikne popoudnie, 9 wrzenia 2016 na zielonym zapleczu Gimnazjum nr 2, a zarazem w nowej siedzibie Przedszkola Nr 12 byo gwarno i wesoo. Odbywa si tam bowiem festyn rodzinny pod hasem „Osiedle Konikowo wita Przedszkole Plastusiowo”. Festyn zosta zorganizowany dziki rodkom pochodzcym z Miejskiego Programu     Profilaktyki i Rozwizywania Problemów Alkoholowych Urzdu Miejskiego w Gnienie”.
Przybye wraz ze swoimi dziemi rodziny powita na terenie nowopowstaego ekologicznego placu zabaw przy ulicy Pocztowej Prezydent Miasta Gniezna Tomasz Budasz wraz ze swoim zastpc Michaem Powaowskim oraz Marlen Podlawsk, Przewodniczc Rady Osiedla Konikowo. Przez cay czas trwania festynu radonie spdzajcym czas rodzina towarzyszya równie Dyrektor Przedszkola Nr 12 Danuta Kropaczewska oraz Radni Rady Osiedla.
    Od samego pocztku festynu atrakcji dla dzieci i modziey nie brakowao. Od zabaw zrcznociowych prowadzonych przez czonków Rady Osiedla i wolontariuszy poprzez dmuchany zamek. Mona byo wybra przejadki na kucyku lub wozem stray poarnej, porozmawia z policj i wzi udzia w konkursach dotyczcych bezpiecznego zachowania.
    Natomiast wszystkie dzieci lubice zabawy ruchowe miay okazj wypróbowa swoje siy w konkurencjach sportowych, które prowadzili wychowawcy z Przedszkola Nr 12 i z Miejskich wietlic Socjoterapeutycznych. Kade dziecko biorce udzia w konkurencjach zostao nagrodzone sodyczami.
    Jak przystao na festyn, którego przesaniem byo bezpieczne spdzanie przez dzieci wolnego czasu, swoich porad udzielali równie przedstawiciele Stray Miejskiej. Najmodsi mogli w tym dniu skorzysta z artystycznego malowania twarzy kolorowymi kredkami. Na festynie mona byo równie porozmawia przy kawie i domowym placku z przedstawicielami naszych samorzdów o problemach i inicjatywach zwizanych z dzielnic, w której si mieszka.


Share this!
Zmieniony ( 19.09.2016. )
Czytaj cao
 
Nowe owietlenie na ulicy Poudniowej
01.09.2016.
polud1m.jpg polud2m.jpg    31 sierpnia 2016 zakoczono monta owietlenia na ul. Poudniowej, Owietlenie wykonano na odcinku 194 metrów. Do wykonania owietlenia zastosowano 5 supów stalowych ocynkowanych z wysokoprnymi lampami sodowymi. Cakowity koszt zadania wyniós 21 tys. zotych.

Share this!
Zmieniony ( 01.09.2016. )
 
Terapeutyczny wymiar wypoczynku
31.08.2016.
tatry1m.jpg tatry2m.jpg    Dziki dotacji Urzdu Marszakowskiego w Poznaniu oraz pomocy wielu sponsorów Uczniowski Socjoterapeutyczny Klub Sportowy Rodzice – Dzieciom, dziaajcy przy Miejskich wietlicach Socjoterapeutycznych, móg wraz 30 modymi ludmi podczas jedenastodniowego wyjazdu przey niezapomniane przygody w Polskich Tatrach.
    Realizowany przez USKS projekt zakada zorganizowanie wyjazdu o charakterze turystyczno - socjoterapeutycznym do miejscowoci Biaka Tatrzaska. Modzie biorca udzia w projekcie "WATRA " rekrutowana bya gównie z rodzin z wielorakimi problemami spoecznymi.
    Podczas wyjazdu przeprowadzony by cykl zaj socjoterapeutycznych, których tematyka obejmowaa przede wszystkim elementy treningu asertywnoci i radzenia sobie ze stresem, poznawania siebie i swoich mocnych stron. Gównym jednak tematem zaj socjoterapeutycznych byo ograniczenie inicjowania uywania substancji psychoaktywnych – alkoholu, narkotyków czy dopalaczy.
    Poza oddziaywaniem socjoterapeutycznym, odbiorcy projektu poznali urokliwe miejsca Tatrzaskiego Parku Narodowego, w tym Morskie Oko, Dolin Kocielisk wraz z Jaskini Mron. Odbiorcy projektu mieli moliwo wjazdu na Gubaówk. By take dwukrotny pobyt na basenie w Biace Tatrzaskiej, w „Termach Bania”. Do atrakcji naley take zaliczy zjazd na zjedalni grawitacyjnej w Zakopanym oraz wyjazd do Niedzicy poczony ze zwiedzaniem elektrowni wodnej, zapory oraz Zamku.
    Podczas pobytu w górach zorganizowano take dyskoteki, róne konkursy oraz zabawy integracyjne i sportowe zajcia, w tym nordic walking. Aktywny wypoczynek, zwiedzanie oraz socjoterapia, miay za zadanie dostarczy dzieciom okazji do przeywania pozytywnych dowiadcze spoecznych, korygujcych obraz siebie, umoliwienie nabycia umiejtnoci wanych w kontaktach spoecznych, poszerzenie wiedzy na temat uzalenie oraz stworzenie okazji do odreagowania napi.
    Na wyjedzie dziemi opiekowaa si wykwalifikowana kadra pedagogów i socjoterapeutów oraz modych wolontariuszy, którzy mieli okazj naby umiejtnoci pracy z modzie i dziemi pod okiem starszej kadry. Zajcia o charakterze turystycznym i socjoterapeutycznym prowadzone byy pod opiek Doroty Perliki i Sandry Buczkowskiej, natomiast zajciami o charakterze rekreacyjno - sportowym zajmowaa si Katarzyna Winiewska-Mazur oraz Sawomir Komosiski wraz z wolontariuszem Mateuszem Czeka. Po raz pierwszy dzieci mogy uczestniczy równie w zajciach muzycznych przy akompaniamencie gitary, na której gra Piotr Purcel. Nad realizacj caego projektu czuwaa Zofia Komosiska, penica równie rol Prezesa USKS Rodzice - Dzieciom.
    Uczestnicy i kadra pragn serdecznie podzikowa wszystkim sponsorom, oraz zaprzyjanionej Parafii pod wezwaniem w. Wawrzyca w Gnienie za pomoc w realizacji wyjazdu.

Share this!
Zmieniony ( 31.08.2016. )
Czytaj cao
 
Festyn na gnienieskiej Starwce
31.08.2016.
festynjordanm.jpg    Gnienieska Rada Osiedla „Stare Miasto” przy wspóorganizacji Urzdu Miejskiego i Stowarzyszenia Modych Wielkopolan serdecznie zaprasza mieszkaców miasta i powiatu gnienieskiego na coroczny Festyn Sportowo – Profilaktyczny, który tym razem odbdzie si 4 wrzenia na terenie Ogródka Jordanowskiego w Gnienie przy ul. 3 Maja. Pocztek o 14.00
    W ramach imprezy dla mieszkaców zaplanowano nastpujce atrakcje:
- turniej strzelecki
- zamki dmuchane dla najmodszych
- konkurencje rekreacyjno – sportowe
- malowanie twarzy i pokazy baniek mydlanych
- spotkanie z gnieniesk Policj
- wystawa malarska Grupy „Starówka”
- oprawa muzyczna
- loteria fantowa
- wspólny taniec zumba
- punkt mierzenia cinienia
- kiebaski z grilla
    W ramach festynu zostanie przeprowadzony IV Pojedynek Sportowo – Rekreacyjnych Rad Osiedlowych Miasta Gniezna o puchar Prezydenta Gniezna – 15.00
    Serdecznie zapraszamy dzieci, rodziców, czonków rónych organizacji spoecznych, stowarzysze, rad osiedlowych i jak najliczniejsz rzesz mieszkaców miasta i powiatu do spdzenia kilku godzin rekreacyjnie podczas pikniku w plenerze.


Share this!
Zmieniony ( 31.08.2016. )
 
Stra Miejska ma nowego komendanta
26.08.2016.
kom1m.jpg kom2m.jpg    Konkurs na stanowisko komendanta Stray Miejskiej w Gnienie zosta rozstrzygnity. W wyniku postpowania konkursowego najlepsz ocen komisji konkursowej uzyska Tomasz Francuszkiewicz. Do konkursu przystpio 6 osób, jedna z nich nie spenia wymogów formalnych. Nowy komendant rozpocznie prac 5 wrzenia 2016 r.
    `Tomasz Francuszkiewicz przez 25 lat pracowa w Policji. W ostatnim czasie (od 2014 r.) pracowa jako I Zastpca Komendanta Miejskiego Policji w Kaliszu, wczeniej przez 4 lata jako Komendant Powiatowy Policji w Wgrowcu. Ukoczy Wysz Szko Policji w Szczytnie, studia magisterskie w Wyszej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze oraz podyplomowe studium zarzdzania w Wyszej Szkole Policji w Szczytnie. Tomasz Francuszkiewicz zosta odznaczony m.in. przez Prezydenta RP medalami brzowym i srebrnym „Za dugoletni sub” oraz przez Ministra Spraw Wewntrznych brzow, srebrn i zot odznak „Zasuony Policjant”. Tomasz Francuszkiewicz ma 44 lata.
 

Share this!
Zmieniony ( 26.08.2016. )
 
Nowe oblicze ulicy Roosevelta
25.08.2016.
ross1m.jpg ross2m.jpg    23 sierpnia 2016 zakończono prace przy budowie kanalizacji sanitarnej, deszczowej i sieci wodociągowej na ulicy Roosevelta, na odcinku od ulicy Rycerskiej do al. Reymonta.
    Roboty budowlane objęły posadowienie kolektora kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 250 m, kolektora kanalizacji deszczowej o długości ok. 500 m i sieci wodociągowej o długości ok.800 m wraz z uzbrojeniem, a zostały zakończone dwa miesiące przed planowanym terminem.
    W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowany został istniejący przepust na rowie odwadniającym, odbudowano częściowo nawierzchnię chodników, umocniono pobocza drogi, wykonano dodatkowe przejście dla pieszych i schody prowadzące do jednego istniejącego przejścia.
ross3m.jpg ross4m.jpg    Na odcinku objętym robotami ulica Roosevelta poszerzona została do szerokości 7 m, ułożono nowy krawężnik drogowy, na części ulicy wymieniona została całkowicie nawierzchnia asfaltowa, a na pozostałej wykonano nową nakładkę asfaltową. Wymieniono również na nowe istniejące słupy oświetleniowe z nowym kablem zasilającym oświetlenie.

Share this!
 
««  start « poprz. 1 2 3 nast.  » koniec »»

Pozycje :: 1 - 19 z 1332
 
 

Administrator
tel.: +48 61 426 04 34
wiktorkolinski@gniezno.eu
 
 
Urzd Miejski
ul. Lecha 6, 62-200 Gniezno
tel.: +48 61 426 04 00
e-mail: urzad@gniezno.eu